เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

ประชากรส่วนใหญ่ มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง ๕ สาย
ลำประโดง ๑๑ สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน ๒ แห่ง0.02s. 0.50MB