เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางขนุน ที่ตั้งบริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
(ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์)
ที่ตั้งบริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบล บางขนุน สังกัด อบจ.นนทบุรี (ระดับอนุบาล ๑–๒ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ตั้งบริเวณ เลขที่ ๙ ถนนนครอินทร์ (ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท )
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /
ห้องสมุดประชา
๑ แห่งสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สานักสงฆ์ ๓ แห่ง ได้แก่

วัดบางขนุน ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัดแก้วฟูา ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัดยาง ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดร้างในท้องถิ่น มีจานวน ๒ แห่ง ได้แก่

วัดมะนาว ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัดเพลง ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


สาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๑ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนุน ๑ แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ ๑๐๐


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ ๑ แห่ง (สภ.บางกรวย)

0.02s. 0.75MB