เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม ( ทางบก )

มีถนนสายหลัก ๓ เส้น คือ

๑. ถนนบางกรวย - จงถนอม ๒. ถนนวัดสัก - โคนอน
๓. ถนนสายสามตำบล
(ตำบลบางขนุน , ตำบลบางขุนกอง , ตำบลมหาสวัสดิ์)

ถนน

ถนน คสล. ๙ สาย ถนน ลาดยาง - สาย
ถนน หินคลุก ๑ สาย


การโทรคมนาคม
โทรศัพท์เข้าถึงทั้ง ๕ หมู่บ้าน0.02s. 0.75MB