เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • กล้วยหอมทอดเนย

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน ( กล้วยหอมทอดเนย )

   1. บทสรุปผู้บริหาร
  ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ได้จัดให้มีการอบรมกลุ่ม
  อาชีพ โดยเปิดอบรมร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อบรมอาชีพดอกไม้ผ้าใยบัวให้กับกลุ่ม
  แม่บ้านที่ว่างงาน ไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพนอกบาน โดยใช้ทุนครั้งแรกประมาณ 50,000 บาท
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจ้างวิทยากรมาอบรมและซื้ออุปกรณ์เริ่มแรกให้กับสมาชิก แต่เมื่ออบรมเสร็จ
  เรียบร้อยแล้ว กลุ่มแม่บ้านก็ได้เริ่มรวมกลุ่มกันผลิตดอกไม้ผ้าใยบัว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่มี
  ตลาด และมีผู้ผลิตมากราย ทำให้กลุ่มประสบปัญหา สินค้าทำออกมาล้นตลาด ไม่สามารถส่งออกขายได้
  ทำให้กลุ่มแม่บ้านที่มารวมตัวกันต้องเลิกล้มไปโดยรวมตัวกันได้ประมาณ 5 เดือน

  ... รายละเอียดเพิ่มในเอกสารแนบ...

   

 • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.50MB