เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยกำหนดให้ ต้นขนุน เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล บางขนุน
0.02s. 0.50MB