เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ถนนวัดสัก–โคนอน ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๒๗ ไร่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางกรวย ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบางสีทองและเทศบาลเมืองบางกรวย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบางขุนกองและตาบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลมหาสวัสดิ์และเทศบาลเมืองบางกรวย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางขุนกอง


ลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าลำคลองไหลผ่านหลายสายเหมาะแก่การ เกษตรกรรมและสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพดินฟูาอากาศ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ


จำนวนหมู่บ้านและประชากร

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)

     จำนวนจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านบางขนุน434 408440848
2บ้านตากแดด 536449485934
3บ้านหมู่ใหญ่ 1,2068299651,794
4บ้านคลองวัดสัก1,106 7648161,580
5บ้านพระธาตุ 468244270514
รวม3,750 2,6942,9795,670

อัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 1,592 คน/ตารางกิโลเมตร ประมาณ 3,750 ครัวเรือน


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาสวนผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว และเพาะขยายกิ่งพันธุ์ไม้จาหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลัก


หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
คอนโดมิเนียม๑ แห่ง
หมู่บ้านจัดสรร ๘ แห่ง
โรงบรรจุแก๊ส ๑ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม ๘ แห่ง
บริษัท ห้างหุ้นส่วน ๕๐ แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์ ๑๐ แห่ง
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ๒ แห่ง
ร้านขายแก๊ส ๓ แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๕ แห่ง
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ๘๕ แห่ง
ร้านเสริมสวย ๗ แห่ง
สนามไดร์กอล์ฟ ๑ แห่ง
คลินิกรักษาสัตว์ ๑ แห่ง
ร้านทันตกรรม ๑ แห่ง
ร้านขายอาหาร ๔๐ แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง
ห้องเช่า ๓๒ แห่ง0.02s. 0.75MB