เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ถนนวัดสัก–โคนอน ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๒๗ ไร่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางกรวย ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบางสีทองและเทศบาลเมืองบางกรวย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบางขุนกองและตาบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลมหาสวัสดิ์และเทศบาลเมืองบางกรวย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางขุนกอง


ลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าลำคลองไหลผ่านหลายสายเหมาะแก่การ เกษตรกรรมและสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพดินฟูาอากาศ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ


จำนวนหมู่บ้านและประชากร

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563)

     จำนวนจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านบางขนุน 444 416 457 873
2บ้านตากแดด 684 463 515 978
3บ้านหมู่ใหญ่ 1,269 885 1,026 1,911
4บ้านคลองวัดสัก1,228 838 914 1,752
5บ้านพระธาตุ 596 311 359 670
รวม4,221 2,913 3,342 6,184

- จำนวนประชากรทั้งหมด 6,184 คน
- จำนวนประชากรเพศชาย 2,913 คน เพศหญิง 3,342 คน
- อัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 1,737 คน / ตารางกิโลเมตร ประมาณ 4,221 ครัวเรือน


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาสวนผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว และเพาะขยายกิ่งพันธุ์ไม้จาหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลัก


หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล
คอนโดมิเนียม๑ แห่ง
หมู่บ้านจัดสรร ๘ แห่ง
โรงบรรจุแก๊ส ๑ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม ๘ แห่ง
บริษัท ห้างหุ้นส่วน ๕๐ แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์ ๑๐ แห่ง
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ๒ แห่ง
ร้านขายแก๊ส ๓ แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๕ แห่ง
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ๘๕ แห่ง
ร้านเสริมสวย ๗ แห่ง
สนามไดร์กอล์ฟ ๑ แห่ง
คลินิกรักษาสัตว์ ๑ แห่ง
ร้านทันตกรรม ๑ แห่ง
ร้านขายอาหาร ๔๐ แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง
ห้องเช่า ๓๒ แห่ง0.02s. 0.75MB