เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์129
แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์131
มาตรฐานการให้บริการ014
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)19
แผนผังกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการขอจดทะเบียนพาณิชย์1157
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น110

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB