เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์1101
แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์194
มาตรฐานการให้บริการ043
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)148
แผนผังกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการขอจดทะเบียนพาณิชย์1202
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น144

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB