เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์1129
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอื่นๆ446
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนปฏิบัติราชการแทนในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน152

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB