เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร121
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร127
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ124
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรัทำกรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล120
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป120
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32118
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย122
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย119
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล118
การขอใบอนุญาตตัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร120
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์119
การหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร118
การรับชำระภาษีป้าย134
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน119
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdfการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ121
กระบวนงานการแจ้งขุดดิน1156
กระบวนงานการแจ้งถมดิน1164
การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ1190
การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร1169
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา211168

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB