เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร149
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร161
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ154
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรัทำกรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล142
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป144
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32140
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย144
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย143
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล146
การขอใบอนุญาตตัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร143
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์144
การหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร144
การรับชำระภาษีป้าย158
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน142
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdfการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ149
กระบวนงานการแจ้งขุดดิน1186
กระบวนงานการแจ้งถมดิน1193
การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ1216
การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร1201
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา211194

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB