เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือประชาชน15161
กระบวนงานการแจ้งขุดดิน1109
กระบวนงานการแจ้งถมดิน1114
การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ1140
การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร1119
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา211119
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก1119
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา211151
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1114
กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1113
กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1109
กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1114

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB