เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร113
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร114
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ113
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรัทำกรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล113
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป113
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32113
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย114
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย111
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล113
การขอใบอนุญาตตัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร113
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์110
การหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร112
การรับชำระภาษีป้าย122
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน112
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdfการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ110
กระบวนงานการแจ้งขุดดิน1144
กระบวนงานการแจ้งถมดิน1155
การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ1184
การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร1162
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา211161

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB