เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร14
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร12
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ12
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรัทำกรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล12
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป13
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3213
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย12
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย12
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล13
การขอใบอนุญาตตัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร13
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์13
การหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร13
การรับชำระภาษีป้าย13
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdfการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ13
กระบวนงานการแจ้งขุดดิน1135
กระบวนงานการแจ้งถมดิน1147
การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ1171
การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร1151
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา211151

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB