เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

การประเมินหน่วยงาน ITA 2564

วันที่ 22 มี.ค. 64 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ระเบียบ พรบ./พรก.

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    หนังสือราชการ สถ.

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

    Web broad

    กล่องข้อความทาง Facebook ของอบต.

9.Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร

 

การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

    ไม่มี เนื่องจากตามระเบียบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

12.รายงานผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

    คู่มือการให้บริการประชาชน

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Servic

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

    ร้องเรียนร้องทุกข์

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    แบบสอบถามความพึงพอใจ

    เว็บบอร์ด

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.02s. 1.00MB