เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564158
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564116
หน่วยตรวจสอบภายใน0103
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564111
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)17
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562184
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563178
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต193
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)170
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล165
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ เมษายน 2563189
นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563271
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน165
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง163
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)1153
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร169
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)1232
แผนการดำเนินงานประจำปี 25631122
รายงานการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562158
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25631121

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB