เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 256319
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต112
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)110
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล17
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ เมษายน 2563112
นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256327
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน115
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง18
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)144
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร19
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)137
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563139
รายงานการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 256217
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563160
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล17
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563154
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล17
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ มกราคม 25621220
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621458

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB