เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562126
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563124
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต120
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน127
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร119
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562110
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ110
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1203
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611355
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1155

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB