เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน17
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร13
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1190
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611338
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1141

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB