เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562184
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563178
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต193
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน165
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร169
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562144
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ143
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1261
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611421
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1204

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB