เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)170
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล165
นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563271
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง163
รายงานการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562158
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล155
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล162
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25631219

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB