เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562126
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563124
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต120
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)122
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล117
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ เมษายน 2563128
นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563216
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน127
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง118
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)161
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร119
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)163
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563153
รายงานการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562118
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563169
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563165
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล115
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล116
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562110
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ มกราคม 25621241

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB