เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางจารุวรรณ พุ่มสงวน

  ปลัดอบต.บางขนุนสำนักปลัด

 • นางปิยฉัตร เอี่ยมพลับใหญ่

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวปวีณา อ้นบุตร

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • นางสาววีรุทัย ทองเปลี่ยม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวนารีรัตน์ ฉิมทับ

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นางอภิญญา ระงับภัย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

 • นาวสาวเพ็ญสุดา เล็กประพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายพนัต ชมโท

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายพงษ์เดช นิยมพลอย

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

 • นางสาวรัชฎาวรรณ มงคลสกุลกิจ

  นิติกรชำนาญการ

 • นางสาวธนาภรณ์ ศาสตร์ประเสริฐ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวปาริชาติ ไชยมาลา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวอิชยา ศาสตร์ประเสริฐ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววันวิสา รอดสน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธนธรณ์ ศิลปะสาธิต

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายคธา นาคะปิ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายฉัตรชัย เผือกโสภา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณัฐชัย ภักดีอุดมการณ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมาน วันครองโชค

  พนักงานขับเรือยนต์

 • นายอนุวัฒน์ นิ่มทิม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายจตุพร นิ่มทิม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายอดิศักดิ์ สงวนมณี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายสมเจต นิ่งใจเย็น

  พนักงานดับเพลิง

 • นายประชารัฐ พิทักษ์ธานี

  พนักงานดับเพลิง

 • นายขวัญชัย ผ่องพันธ์พิทักษ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเอกสิทธิ์ จุ้ยบาง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธัชชัย ตาดสุวรรณ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นางพิสมัย ชมสมบัติ

  พนักงานวิทยุ

 • นางสาวสุชาดา รุ่งเรือง

  คนงาน

 • นางดารารัตน์ เผือกโซฟา

  คนงาน

 • นางช้อย เจริญสุข

  คนงาน

 • นางสาววรรณภา ผ่องพันธ์พิทักษ์

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวทองเลื่อน พันสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวจันทิมา จังพานิช

  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • นางสาวจิตตินทร์ สุโขทัย

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสาวลักษณา เข็มกลัด

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นางสาวพัชรินทร์ รอดสน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนฤมล ผึ้งเผือก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายยุทธนา สิงห์โต

  ผู้อำนายการกองช่าง

 • นางสาวจุรีพร นานอม

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • นายสัญญา ว่องเจริญศิริ

  นายช่างสำรวจ (ลูกจ้างประจำ)

 • นายชาตรี รอดทิม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชุมพล ภู่พลับ

  ช่างไม้

 • นายวัชรินทร์ ต่ายเทศ

  คนงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นางธัชกร บุญเลิศ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายนันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช

  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

 • นางสาวสุนันทา ลุประสงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกฤษดา บุญน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพนักงานธุรการ

 • นายวันเฉลิม ศรีภูบาล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายเจษฎา เนตรคำกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

 • นายปัญญา ไหลวัฒนา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายโสรพงศ์ เป็นณรงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพงษ์ โตสังข์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุนทร นิตสวน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอนันต์พงศ์ ภิรมย์เจียว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายพีระพงศ์ สุขอิ่มใจ

  คนงาน

 • นายธวัชชัย ผ่องพันธ์พิทักษ์

  คนงาน

 • นายทิวา อยู่รอด

  คนงาน

 • นายสมนึก อยู่หนู

  คนงาน

 • นายพิรุณ เสือคล้าย

  คนงาน

 • นายภาคิน ทัตเปรม

  คนงาน

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวประไพพร กิ้มสุโข

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวประไพพร กิ้มสุโข

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพิชญาณี นิยมพลอย

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 • นางอรวรรณ นนทสวัสดิ์ศรี

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวอุษา จันทร์โนราช

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายนพดล นาคะปิ่น

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสมทรง คล้ายยา

  คนงาน

 • นางเชื่อม โตกุล

  คนงาน

 • นายรุ่ง อาจฟัก

  คนงาน

 • นายนิติกาญจน์ พิทักษ์ธานี

  คนงาน

0.02s. 1.00MB