เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางจารุวรรณ พุ่มสงวน

  ปลัดอบต.บางขนุนสำนักปลัด

 • นางปิยฉัตร เอี่ยมพลับใหญ่

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวปวีณา อ้นบุตร

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • นางสาววีรุทัย ทองเปลี่ยม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวนารีรัตน์ ฉิมทับ

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นาวสาวเพ็ญสุดา เล็กประพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • นายพนัต ชมโท

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • นายพงษ์เดช นิยมพลอย

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

 • นางสาวปาริชาติ ไชยมาลา

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • นางสาวธนาภรณ์ ศาสตร์ประเสริฐ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • นายภาสกร กะรัตน์

  นิติกร ปฏิบัติการ

 • นางสาวธนธรณ์ ศิลปสาธิต

  ครู

 • นางสาวอิชยา ศาสตร์ประเสริฐ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาววันวิสา รอดสน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอนุวัฒน์ นิ่มทิม

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายจตุพร นิ่มทิม

  ผู้ช่วยนักป้องกันฯ

 • นายอดิศักดิ์ สงวนมณี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายฉัตรชัย เผือกโสภา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายคธา นาคะปิ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณัฐชัย ภักดีอุดมการณ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมเจต นิ่งใจเย็น

  พนักงานดับเพลิง

 • นายนิติกาญจน์ พิทักษ์ธานี

  ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • นายขวัญชัย ผ่องพันธ์พิทักษ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธัชชัย ตาดสุวรรณ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายปองพล เจริญวงศ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสายชล อ้นเงิน

  พนักงานดับเพลิง

 • นางพิสมัย ชมสมบัติ

  พนักงานวิทยุ

 • นายนิติพนธ์ สุขฉิม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสมาน วันครองโชค

  พนักงานขับเรือยนต์

 • นางสาวพิริยาภรณ์ เจริญพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางดารารัตน์ เผือกโซฟา

  คนงาน

 • นางช้อย เจริญสุข

  คนงาน

 • นางสาววรรณภา ผ่องพันธ์พิทักษ์

  คนงาน

 • นางสาวสุชาดา รุ่งเรือง

  คนงาน

 • นางสาวอนิสา ต่ายแจ้ง

  คนงาน

 • นายณัฐชนน นิยมพลอย

  คนงาน

 • นางสาวกชสร สุริยันต์

  คนงาน

 • นางสาวพัชรี โกมลยกุล

  คนงาน

 • นายภัทระ นิ่งใจเย็น

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวทองเลื่อน พันสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวจันทิมา จังพานิช

  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • นางสาวจิตตินทร์ สุโขทัย

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 • นางสุภาภรณ์ อ้นบุตร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

 • นางสาวลักษณา เข็มกลัด

  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

 • นางสาวพัชรินทร์ รอดสน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนฤมล ผึ้งเผือก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายอดิศร ยังแย้ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวมนต์ธิรา พรหมสุด

  คนงาน

กองช่าง

 • นายยุทธนา สิงห์โต

  ผู้อำนายการกองช่าง

 • นางสาวจุรีพร นานอน

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • นายสัญญา ว่องเจริญศิริ

  นายช่างสำรวจ (ลูกจ้างประจำ)

 • นายชาตรี รอดทิม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชุมพล ภู่พลับ

  ช่างไม้

 • นางสาวชรัญญา ว่องเจริญศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวัชรินทร์ ต่ายเทศ

  คนงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นายนันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช

  พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน รักษาราชการแทนฯ

 • นายนันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช

  พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน

 • นางสาวกฤษดา บุญน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพนักงานธุรการ

 • นายเจษฎา เนตรคำกูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

 • นางสาวรัชนิดา ทัตเปรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายปัญญา ไหลวัฒนา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพงษ์ โตสังข์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุนทร นิตสวน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอนันต์พงศ์ ภิรมย์เจียว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายโสรพงศ์ เป็นณรงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจรูญ ขวัญมุข

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายพีระพงศ์ สุขอิ่มใจ

  คนงาน

 • นายทิวา อยู่รอด

  คนงาน

 • นายสมนึก อยู่หนู

  คนงาน

 • นายพิรุณ เสือคล้าย

  คนงาน

 • นายภาคิน ทัตเปรม

  คนงาน

 • นายชลิต สุดสาคร

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสันติ วีเปลี่ยน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายโอด ลูกอินทับทิม

  คนงาน

 • นางสาวณัฎฐรีณีย์ อินท่าเสา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิลักษณ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวเจนจิรา สุขสมวุฒิ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวนิภาพร ภู่พลับ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวศิรินทร์ทิพย์ โตสม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวอัญชุกร เกตุศรีพงษ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวกัญญารัตน์ น้อยเปรม

  คนงานประจำรถขยะ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวประไพพร กิ้มสุโข

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวพิชญาณี นิยมพลอย

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 • นางอรวรรณ นนทสวัสดิ์ศรี

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • นางสาวอุษา จันทร์โนราช

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • นายประชารัฐ พิทักษ์ธานี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายนพดล นาคะปิ่น

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสมทรง คล้ายยา

  คนงาน

 • นางเชื่อม โตกุล

  คนงาน

 • นางสาวณัฐธยาน์ โตสังข์

  คนงาน

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวสมฤทัย ธรรมชาติ.

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

0.03s. 1.25MB