เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเชาวน์ โพธิ์กลิ่น

  ประธานสภาอบต.บางขนุน

 • นางสุนันท์ ดวงใจบุญ

  รองประธานสภาอบต.บางขนุน

 • นางจารุวรรณ พุ่มสงวน

  เลขานุการสภาอบต.บางขนุนสมาชิกสภา

 • นายบุญช่วย ฉิมชาญเวช

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางประทุม แก้วเก้าดวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอุดมศักดิ์ การุณศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเกษม รอดสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมชาย ขมโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางอัญชลีวรรณ โตสารภี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายวิบูลย์ นิ่งใจเย็น

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นาวสาวนภัสญาณ์ ปานแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

0.02s. 0.50MB