เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเชาวน์ โพธิ์กลิ่น

  ประธานสภาอบต.บางขนุน

  086-0246563

 • นางสุนันท์ ดวงใจบุญ

  รองประธานสภาอบต.บางขนุน

  089-6722370

 • นางจารุวรรณ พุ่มสงวน

  เลขานุการสภาอบต.บางขนุน

  081-7778536สมาชิกสภา

 • นายบุญช่วย ฉิมชาญเวช

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  098-8982621

 • นางประทุม แก้วเก้าดวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  089-4598683

 • นายอุดมศักดิ์ การุณศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  081-3161978

 • นายเกษม รอดสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  089-6881786

 • นายสมชาย ขมโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  081-7520699

 • นางอัญชลีวรรณ โตสารภี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  099-4495126

 • นายวิบูลย์ นิ่งใจเย็น

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  086-8475797

 • นาวสาวนภัสญาณ์ ปานแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  085-1639118

0.02s. 0.50MB