เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือเกี่ยวกับ อบต.ให้ตามความจำเป็นและสมควร

       ภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหารงานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

 • งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  - งานตรวจสอบภายใน
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา
  - งานวิชาการ
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  - งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานกฎหมายและนิติกรรม
  - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
  - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  - งานระเบียบการคลัง
  - งานข้อบัญญัติ อบต.
  งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
  - การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
  - การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานอำนวยการ
  - งานป้องกัน
  - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  - งานกู้ภัย
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานสนับสนุนและบริการ
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  - เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  - งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานการบัญชี
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
  - งานงบการเงินและงบทดรอง
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  - งานพัฒนารายได้
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  - งานพัสดุ
  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 • ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
  1.ภาษีโรเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2.ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
  3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  - งานวิศวกรรม
  - งานประเมินราคา
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
  - งานออกแบบ
  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  - งานระบายน้ำ
  - งานจัดตกแต่งสถานที่
  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสำรวจและแผนที่
  - งานวางผังพัฒนาเมือง
  - งานควบคุมทางผังเมือง
  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
  - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
  - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  - งานจัดระเบียบชุมชน
  - งานประสานงานและร่วมมือก ับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
  - งานดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
  - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานสังคมสงเคราะห์
  - ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้สูงอายุ
  - ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  - งานฌาปนกิจสงเคราะห์
  - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
  - งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์

 • งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
  - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนต่างๆ
  - งานจัดทำโครงการ ฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน
  - งานจัดระเบียบชุมชน
  - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  - งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
  - งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน
  - งานส่งเสริมสนับสนุนในการรวมกลุ่มให้เกิดกองทุน และจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน
  - งานพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - งานจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
  - งานสำรวจและจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ
  - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพและสตรี
  - งานจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ
  - งานศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูลต่างๆ ในชุมชน
  - งานวางแผนฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนในชุมชน
  งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  - งานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

0.02s. 0.75MB