เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อปท.-

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

แชร์

2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติ-เชี่ยวชาญ)

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 เจ้าพนักงานทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

4602 พยาบาลเทคนิค

4701 นายช่างโยธา

4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ

4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 เจ้าพนักงานป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

 กลับหน้ารวม เกี่ยวกับ อปท.-
0.02s. 0.50MB