เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการสำรวจความพึงพอใจปี622024 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่อบต.บางขนุนได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นนทบุรี 16819 มิ.ย. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25633418 มิ.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไร3418 มิ.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร1818 มิ.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2918 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน "รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)" และกำหนดการมอบถุงยังชีพ16229 พ.ค. 63
แบบคำขอรับความช่วยเหลือขอรับถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 1910630 เม.ย. 63
ประกาศ"การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19"8530 เม.ย. 63
ประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโควิด19524 เม.ย. 63
ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามถนน325 มี.ค. 63
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา520 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓344 มี.ค. 63
ประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน411 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓464 ก.พ. 63
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔574 ก.พ. 63
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓384 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน5727 ม.ค. 63
จิตอาสาทำกิจกรรมลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5122 ม.ค. 63
กิจกรรม ร่วมรักษ์โลกโดยการหิ้วชะลอมถือปิ่นโต ทำบุญเลี้ยงพระในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 256373 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB