เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประเมินผลควบคุมภายใน2312 พ.ย. 62
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี1088 ก.ค. 62
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน8928 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง8728 มิ.ย. 62
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี10528 มิ.ย. 62
ภาพการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)1357 มิ.ย. 62
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน656 พ.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร341 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี1504 มี.ค. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน334 ม.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง354 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน1014 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒13422 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน62612 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน22811 ธ.ค. 61
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต307 ธ.ค. 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน407 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย2107 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1886 ธ.ค. 61
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต314 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB