เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

แชร์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ

 

เบี้ยยังชีพความพิการ
- แบบคำขอลงทะบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
- แบบคำขอมีบัตรคนพิการ(1)
- แบบคำขอมีบัตรคนพิการ(2)
- หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ

 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ผู้ป่วยเอดส์)
-หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB