เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพการกวนอาหารและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ

แชร์

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนุนกวนอาหารและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ  เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในระดับครอบครัว  จึงจัดโครงการฝึกอาชีพโดยให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดียิ่งขึ้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB