เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มืองานธุรการอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโสอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 41-50 | 3/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.38s. 0.50MB