เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เปี๊ยก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เปี๊ยก หมู่ที่ 2อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เปี๊ยก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
โครงการวิถีธรรมนำสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ การตรวจสอบรายการประเมินภาษีและการโอนชำระเงินภาษีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
อบรมอาชีพทำกระเป๋าผ้าอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
งานบุญสลากภัตสำรับไทยอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
กิจกรรม/โครงการรักษ์คลองตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
E-Serviceอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจปี62อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
อบจ.สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบปัญหาโควิด19อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่อบต.บางขนุนได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นนทบุรี อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB