เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจปี62อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่อบต.บางขนุนได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นนทบุรี อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไรอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน "รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)" และกำหนดการมอบถุงยังชีพอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบคำขอรับความช่วยเหลือขอรับถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ"การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19"อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมินผลควบคุมภายในอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.31s. 0.50MB