เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาศ 1อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมินผลควบคุมภายในอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ 4อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดังเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ 3อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.36s. 0.50MB