เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การประเมินผลควบคุมภายในอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดังเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ภาพการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุนประจำปีการศึกษา 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.29s. 0.50MB