เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบรายงานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมิน LPA ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB