เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมิน LPA ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบ เมษายน 2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB