เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 2562135
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562138
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)134
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)123
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562123
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส167
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต163
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611182
แผนการดำเนินงานประจำปี2562122
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)191
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558162
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561183
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 157
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559155
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)185
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564194
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 192
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 165
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) ฉบับที่1 ปีงบประมาณพ.ศ.2561163
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ151

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB