เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 2562160
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562161
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)161
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)143
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562141
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส189
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต180
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611207
แผนการดำเนินงานประจำปี2562139
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)1109
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558183
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611100
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 172
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559178
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)1101
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-25641113
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 1110
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 184
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) ฉบับที่1 ปีงบประมาณพ.ศ.2561179
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ169

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB