เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 2562192
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621129
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)179
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)161
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562163
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส1107
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1102
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611236
แผนการดำเนินงานประจำปี2562154
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)1130
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558199
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611115
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 188
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559192
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)1121
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-25641133
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 1123
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 194
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) ฉบับที่1 ปีงบประมาณพ.ศ.2561197
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ179

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB