เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 256218
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562111
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)18
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)17
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256218
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส150
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต145
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611157
แผนการดำเนินงานประจำปี256216
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)174
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558144
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561164
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 140
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559138
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)168
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564174
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 174
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 148
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) ฉบับที่1 ปีงบประมาณพ.ศ.2561147
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ137

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB