เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี78 ก.ค. 62
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน1328 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง1528 มิ.ย. 62
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1528 มิ.ย. 62
ภาพการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)207 มิ.ย. 62
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน146 พ.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร91 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี774 มี.ค. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน94 ม.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง104 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน634 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒8022 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน22312 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน13011 ธ.ค. 61
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต97 ธ.ค. 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน97 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย1367 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1086 ธ.ค. 61
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต94 ธ.ค. 61
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม84 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB