เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี648 ก.ค. 62
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน7228 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง5628 มิ.ย. 62
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี6728 มิ.ย. 62
ภาพการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)797 มิ.ย. 62
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน586 พ.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร261 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี1404 มี.ค. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน264 ม.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง254 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน874 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒12722 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน50712 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน19311 ธ.ค. 61
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต257 ธ.ค. 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน267 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย1927 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1806 ธ.ค. 61
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต264 ธ.ค. 61
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม234 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB