เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุนประจำปีการศึกษา 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มืองานธุรการอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโสอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ขอเชิญชวนผู้พิการ(รายใหม่) ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดแก้วฟ้าอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล ขนาด 0.06 เมตร และรางวียาว480 เมตร ถนนสามตำบล หมู่ที่1,2 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB