เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโสอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่2/2561 (เมย.61 - กย.61)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการดำเนินงานประจำปี2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาศที่4(กค.61-กย.61)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2560อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่1/2561 (ตค.60 - มีค.61)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
หนังสือมอบอำนาจ(งานทะเบียนพาณิชย์)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ผู้ป่วยเอดส์)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB