เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๕/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๔/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๓/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๒/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๑/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๑๐/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๙/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๘/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รานงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ครั้งที่๖/๒๕๖๑อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโสอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่2/2561 (เมย.61 - กย.61)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB