เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 24 เม.ย. 62
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 [รายชื่อ] 24 เม.ย. 62
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2] 23 เม.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง [บัญชีจังหวัดแนบท้าย] 17 เม.ย. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 22 เม.ย. 62
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ 23 เม.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 เม.ย. 62
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 22 เม.ย. 62
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 เม.ย. 62
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ] 22 เม.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา 22 เม.ย. 62
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 17 เม.ย. 62
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 19 เม.ย. 62
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [เอกสารแนบ] 9 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 19 เม.ย. 62
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 19 เม.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 19 เม.ย. 62
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 62
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ] 18 เม.ย. 62
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ [แบบสำรวจ] 10 เม.ย. 62

ลำดับที่ 1-20 | 1/382 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB